O školi

konvencije, zakoni, pravilnici

po razinama nadležnosti i vrsti sadržaja:

•              Konvencije i zakoni - Međunarodne konvencije, Ustav, prosvjetni i drugi relevantni zakoni što obvezuju Gimnaziju;

•              Provedbeni propisi - Propisi i odluke izvedene iz zakona što pobliže uređuju ustroj, planiranje, programiranje, izvedbu i vrednovanje odgojno-obrazovnog procesa te organizaciju rada i poslovanje škole;

•              Nacionalni programi i strategije - Nacionalni programi i strategije što smo ih dužni provoditi u svojim područjima rada i javnog djelovanja, a osobito uključujući nacionalne programe i strategije u prevenciji nasilja i drugih oblika društveno neprihvatljivog i rizičnog ponašanja;

•              Školski statut i pravilnici - Opći akti Škole: Statut, pravilnici, poslovnici i odluke kojima se na opći način uređuju odnosi u Školi;

•              Školski programi - Godišnji program rada škole, školski kurikulum, okvirni i/ili izvedbeni nastavni planovi i programi te ostali školski programski dokumenti;

•              Izvještaji i odluke - Školski izvještaji o ostvarenju pojedinih planskih i programskih ciljeva i zadaća te ključne planske, programske, razvojne, organizacijske i odgojne odluke;

•              Službeni obrasci - Različiti obrasci potvrda, zamolbi, obavijesti, izvedbenih programa, projektnih zadataka, izvještaja, svjedodžaba i sličnih oblika službenog dopisivanja i oblikovanja školskih dokumenata.

konvencije, zakoni, pravilnici

Izvješće za školsku_2019_2020

VREMENIK_2020_2021

GPP_2020_2021

KURIKUL_2020_2021

KURIKUL_2019_2020.

GPP_XIII_2019_2020,

Financijsko izvješće za 2019

Financijsko_izvješće_za_2020

Financijski izvještaj 2021.

Referentna stranica 2019

Referentna_stranica_2020

Bilješke uz financijsko izvješće uz 2019

Bilješke_uz_financijsko_izvješće_uz_2020

Godišnje_izvješće_ZPPI_2016 

Etički kodeks

Etičko povherenstvo_2020

Etičko povjerenstvo

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2017.

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2017

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2018.

Izvještaj o financijama za 2017

Izvještaj proračunskog korisnika za 2017

Financijski plan 2019.-2021.

Financijsko izvješće za 2018.

Bilješke uz Financijsko izvješće za 2018.

Izvješće o provedbi zakona

Kurikul_XIII_2018_2019

Odluka o imenovanju povjerljive osobe

Pravilnik_o_radu_2019

Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja u XIII. gimnaziji_2019

Pravilnik_o_unutarnjem_ustrojstvu

PRAVILNIK O POSTUPKU PRIJAVLJIVANJA UNUTARNJIH NEPRAVINOSTI

Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka

Pravilnik o nabavi roba i usluga

Pravilnik o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva

Pravilnik_o_pedagoskoj_dokumentaciji_i_evidenciji_te_javnim_ispravama_nn-47_2017.

Pravilnik_o_kriterijima_za_izricanje_pedagoskih_mjera

Pravilniik_o_izvodenju_izleta_ekskurzija

Pravilnik_kućnom_redu

Pravilnik o popisu imovine i obveza

Plan nabave za 2018

Plan_nabave_za_2019

Plan_nabave_za_2020

Procedura izdavanja putnih naloga

Procedura stvaranja ugovornih obveza 2016

Procedura zaprimanja provjere računa 2016

Poslovnik o radu kolegijalnih tijela

Pravilnik_stjecanju_i_korištenju_vlastitih_prihoda

Službenik za informiranje

Službenik za zaštitu podataka

Statut XIII. gimnazije 2019

Zakon o odgoju i obrazovanju

Zakon o pravu na pristup informacijama

Zahtjev za pristup informacijama  obrazac